post

پردازش سیگنال دیجیتال

پردازش سیگنال دیجیتال(DSP) استفاده از پردازش دیجیتال توسط رایانه ها یا پردازنده های سیگنال دیجیتال با تخصص بیشتر برای انجام انواع عملیات پردازش سیگنال. سیگنالهای پردازش شده به این ترتیب توالی اعدادی هستند که نمونه هایی از یک متغیر پیوسته را در مناطقی مانند زمان ، مکان یا فرکانس نشان می دهند. Read More